Over geld en zo

Als je je hebt aangemeld voor een opleiding, moet je rekening houden met verschillende schoolkosten. Hoe groot dat bedrag is, is afhankelijk van de opleiding die je volgt, je leeftijd en de leerweg die je kiest (bol, bbl).

Wettelijke onderwijsbijdrage

Vanaf je achttiende verwacht de overheid dat jij en/of je ouders/verzorgers meebetalen aan je opleiding. Dit heet de wettelijke onderwijsbijdrage. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) stelt de hoogte van deze verplichte bijdrage ieder jaar opnieuw vast. De hoogte is afhankelijk van het soort opleiding (bol of bbl) en het niveau (1, 2, 3 of 4).


Voor het schooljaar 2019 – 2020 is de wettelijke onderwijsbijdrage voor bol-opleidingen vastgesteld op € 1.168,00. Je krijgt hiervoor een rekening vanuit DUO, de organisatie die werkt namens het ministerie.


De hoogte van de wettelijke onderwijsbijdrage is voor bbl-opleidingen afhankelijk van het opleidingsniveau. Voor het schooljaar 2019-2020 gelden de volgende bedragen:


Niveau 1 € 243,00

Niveau 2 € 243,00

Niveau 3 € 588,00

Niveau 4 € 588,00


Je krijgt hiervoor een factuur van STC Group.

Schoolkosten

Kosten excursies en activiteiten

Voor onze studenten organiseren wij diverse excursies, buitenlandse stages en sportactiviteiten. Sommige van deze activiteiten zijn verplicht. De kosten daarvan worden betaald door de school. Andere activiteiten zijn vrijwillig. Je bent niet verplicht om de kosten hiervan te betalen, maar wij vinden het wel belangrijk dat studenten deelnemen aan deze activiteiten. Mocht je er voor kiezen om de kosten van deze activiteit niet te betalen, dan zorgen wij voor een alternatief programma op school. Meer informatie daarover kun je opvragen bij je onderwijsmanager.


Overige schoolkosten

Tot slot moet je rekening houden met de kosten van boeken, readers en lesmateriaal zoals bijvoorbeeld werkschoenen. Voor sommige opleidingen moeten daarnaast extra kosten worden gemaakt in verband met keuringen of externe, door de overheid verplicht gestelde examens.


De kosten verschillen per opleiding. Een overzicht van de kosten per opleiding vind je op de opleiding specifieke pagina op de website.

Tegemoetkoming in de kosten

Voor mogelijke tegemoetkoming in de kosten verwijzen wij je graag naar de volgende, algemeen geldende, regelingen:

  • Kinderbijslag (meer informatie: www.svb.nl)
  • Tegemoetkoming ouders voor studenten jonger dan 18 jaar
    (meer informatie: www.duo.nl, T 050 – 59 97 755)
  • Studiefinanciering - bol (meer informatie: www.duo.nl, T 050 – 59 97 755)

Bijna 18: regel het nu!

Als je 18 jaar wordt, ben je meerderjarig. Wat betekent dat eigenlijk financieel gezien? Op de website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vind je daar handige informatie over.