Steunfonds Studiekosten

Het ministerie van Onderwijs heeft een tijdelijke maatregel in het leven geroepen voor ouder(s) / verzorger(s) van mbo’ers die de studiekosten niet kunnen betalen.

Voor wie bedoeld?

Niet iedereen kan gebruik maken van deze financiële ondersteuning. De overheid heeft hier een aantal regels aan verbonden. De financiële ondersteuning is alleen beschikbaar voor ouder(s) / verzorger(s) van minderjarige mbo-studenten die een bol-opleiding (voltijd) bij het STC mbo college volgen en die aantoonbaar de studiekosten niet kunnen betalen


Dit zijn gezinnen:

  • in de schuldsanering
  • met een inkomen net op, boven of onder bijstandsniveau
  • die onder curatele of bewindsvoering staat

Welke kosten worden vergoed?

  • Primair: verplichte, bij de opleiding horende kosten. Wanneer hier vermeld staat dat een student gelijk materialen kan bestellen voor meerdere leerjaren, worden alleen de kosten voor het betreffende leerjaar meegenomen.


  • Vrijwillige bijdragen en bij de opleiding behorende kosten (dus niet verplichte kosten) komen niet in aanmerking voor financiering aangezien deze niet noodzakelijk zijn voor het behalen van een diploma. Bij sommige opleidingen wordt veel waarde gehecht aan de deelname aan kampen. In principe is hiervoor geen budget. Gedurende het schooljaar kan hier mogelijk een uitzondering in worden gemaakt wanneer blijkt dat we ruimte hebben in het budget.


  • In uitzonderingsgevallen kunnen additionele kosten worden bekeken (vervoer); dit betreft dan echter zeer uitzonderlijke situaties, waar geen andere financiële mogelijkheden voorhanden zijn. Dit wordt aangegeven door Schoolmaatschappelijk werk of Stichting Leergeld in het advies, aangezien zij de (on)mogelijkheden voor andere financieringsbronnen kennen.


  • Een deelnemer kan maar één keer per schooljaar een aanvraag doen. Bij bijvoorbeeld wisseling van opleiding kan de deelnemer geen nieuwe aanvraag indienen.


  • Op = op: aanvragen voor Steunfonds Studiekosten worden niet meer in behandeling genomen wanneer het plafond van het budget is bereikt.

Aanvragen?

Ouder(s) / verzorger(s) die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen één keer per jaar een aanvraag doen. Wilt u in aanmerking komen voor deze financiële ondersteuning? Meld die dan bij de mentor van uw zoon / dochter. De mentor zal zorgen dat het traject voor de aanvraag in werking wordt gezet. De mentor is echter niet verantwoordelijk voor een toezegging of een uitbetaling. Dat is in handen van de Stichting Leergeld.

Goed om te weten

Geld wordt niet aan de ouder(s) / verzorger(s) of student overgemaakt. Dit kan alleen als er op basis van een advies van Schoolmaatschappelijk werk of de Stichting Leergeld (buiten Rotterdam) een uitzondering op wordt gemaakt. Toetsing vindt plaats door Schoolmaatschappelijk werk of Stichting Leergeld, waarbij wordt gekeken naar:


  • Inkomen (inkomenstoets)
  • Mogelijk beroep op additionele financieringsbronnen/regelingen/subsidies


Klik hier voor meer informatie